เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลนครสมุทรปราการ

ข้อมูลประชากร ดาวโหลด
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560 ดาวโหลด
คำแลถงประกอบงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560 ดาวโหลด
ร่่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560ดาวโหลด
รายงานประมาณรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560ดาวโหลด
รายงานประมาณการรายรับ พ.ศ. 2560 ดาวโหลด
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป พ.ศ. 2560 ดาวโหลด
รายงานประมาณการรายจ่าย พ.ศ. 2560 ดาวโหลด
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป พ.ศ. 2560 ดาวโหลด
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวโหลด
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล พ.ศ. 2560 ดาวโหลด
งบประมาณรายรับเฉพาะ กิจการสถานธนานุบาล พ.ศ. 2560 ดาวโหลด
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะ กิจการสถานธนานุบาล พ.ศ. 2560 ดาวโหลด
คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวโหลด
คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวโหลด
โครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ดาวโหลด