เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลนครสมุทรปราการ

ข้อมูลประชากร ดาวโหลด
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562 ดาวโหลด
คำแถลงงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562 ดาวโหลด
คำแถลงงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562ดาวโหลด
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562ดาวโหลด
ส่วนที่ 2 ดาวโหลด
บันทึกหลักการและเหตุผล ดาวโหลด
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ดาวโหลด
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ดาวโหลด
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล ดาวโหลด
รายงานประมาณการรายรับ ดาวโหลด
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ พ.ศ.2562 ดาวโหลด
รายงานประมาณการรายจ่าย ดาวโหลด
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย พ.ศ.2562 ดาวโหลด