ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เทศบัญญัติงบประมาณ 2561

เทศบัญงบประมาณ 2561ดาวโหลด
เทศบัญญัติงบประมาณ เพิ่มเติม 2561 ดาวโหลด
เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวโหลด
เทศบัญญัติงบประมาณ 2561 ดาวโหลด
เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวโหลด

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือนดาวโหลด

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ดาวโหลด