ทะเบียนราษฎรเจ้าบ้าน

การแจ้งตาย

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

การแจ้งย้ายที่อยู่

การแจ้งการเกิด

การทำบัตรประชาชน