คู่มือสำหรับประชาชนการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวโหลด
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) ดาวโหลด
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต) ดาวโหลด
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวโหลด
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันอากาศยาน ดาวโหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวโหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า ดาวโหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวโหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า ดาวโหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวโหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า ดาวโหลด
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ดาวโหลด
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ ดาวโหลด
การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน ดาวโหลด
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลหรือชื่อตัวและชื่อสกุล ดาวโหลด
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนที่อยู่ ดาวโหลด
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีอื่นๆ
(ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก เด็กชาย เป็น นาย และจาก เด็กหญิง เป็น น.ส.) ดาวโหลด
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคล
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน ดาวโหลด
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคล
ซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติกรณีเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สัญชาติไทย
โดยการแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยแล้วแต่กรณี ดาวโหลด
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคล
ซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติกรณีขอมีบัตรครั้งแรกมีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว ดาวโหลด
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น ดาวโหลด
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจดาวโหลด
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ดาวโหลด
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญดาวโหลด
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ ดาวโหลด
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย ดาวโหลด
การขอเลขที่บ้าน ดาวโหลด
การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว ดาวโหลด
การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20ทับ1 ดาวโหลด
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน
กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่ีมีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ ดาวโหลด
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน
กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง ดาวโหลด
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน
เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล ดาวโหลด
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน
เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญดาวโหลด
การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน ดาวโหลด
การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย ดาวโหลด
การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียนดาวโหลด
การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร ดาวโหลด
การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาต
ิ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง ดาวโหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม ดาวโหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ดาวโหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ดาวโหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13 ดาวโหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย
หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด ดาวโหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย ดาวโหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย ดาวโหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ ดาวโหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ
หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย ดาวโหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด ดาวโหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ
โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity) ดาวโหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499ดาวโหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย
โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น
หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ดาวโหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต ดาวโหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง ดาวโหลด
การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน ดาวโหลด
การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ ตายหรือจำหน่าย ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน
เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง ดาวโหลด
การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น ดาวโหลด
การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน ดาวโหลด
การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้งดาวโหลด
การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์ ดาวโหลด
การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด ดาวโหลด
การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น ดาวโหลด
การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน ดาวโหลด
การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ ดาวโหลด
การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร ดาวโหลด
การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ ดาวโหลด
การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น ดาวโหลด
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด ดาวโหลด
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น ดาวโหลด
การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ ดาวโหลด
การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิมดาวโหลด
การรับแจ้งการย้ายเข้า ดาวโหลด
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด ดาวโหลด
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ ดาวโหลด
การรับแจ้งการย้ายปลายทาง ดาวโหลด
การรับแจ้งการย้ายออก ดาวโหลด
การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง ดาวโหลด
การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า ดาวโหลด
การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกันดาวโหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวโหลด
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานดาวโหลด
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ดาวโหลด
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวโหลด
การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 ดาวโหลด
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 ดาวโหลด
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33ดาวโหลด
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 ดาวโหลด
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิดาวโหลด
การแจ้งขุดดิน ดาวโหลด
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวโหลด
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวโหลด
การแจ้งถมดินดาวโหลด
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิดาวโหลด
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวโหลด
การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว ดาวโหลด
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านกรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ ดาวโหลด
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกกรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ ดาวโหลด
การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ดาวโหลด
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง ดาวโหลด
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน
เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล ดาวโหลด
การขอรับบำเหน็จตกทอด
(กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)ดาวโหลด
การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวโหลด
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท
(กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) ดาวโหลด
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท
(กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) ดาวโหลด
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวโหลด
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวโหลด
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ ดาวโหลด
การรับชำระภาษีป้าย ดาวโหลด
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวโหลด
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ดาวโหลด
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี ดาวโหลด
การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี ดาวโหลด
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะ 1, ง และ จ ลักษณะที่ 1) ดาวโหลด
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง ดาวโหลด
การทดสอบถังครบวาระระยะที่ 1 ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ ดาวโหลด
การทดสอบถังครบวาระระยะที่ 2 ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ ดาวโหลด
การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนดาวโหลด
การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32ดาวโหลด
การลงทะเบียนเลือกหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าดาวโหลด
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวโหลด