แผนงานประจำปี

ลักษณะภูมิอากาศ
ประชากร
การคมนาคม การจราจร
การประปา
การสื่อสาร
ลักษณะการใช้ที่ดิน
เศรษฐกิจ
สังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสมุทรปราการ
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทศบาลนครสมุทรปราการ
การเมือง
อัตรากาลังพนักงานเทศบาล
ลักษณะภูมิอากาศ


	1. อุณหภูมิ
	   อุณหภูมิสูงสุด	34.9	องศาเซลเซียส    
	   อุณหภูมิต่ำสุด	18.0	องศาเซลเซียส 
	   อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2553   30.5 	 องศาเซลเซียส
	   อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2553   30.2  องศาเซลเซียส
	   อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 2554  29.2 องศาเซลเซียส
	2. ปริมาณน้ำฝน
	   ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูงสุด พ.ศ.2552	
	   ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่ำสุด พ.ศ.2553
	   ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2554  104.8 มิลลิเมตร
	   ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2554  179.4 มิลลิเมตร


ประชากร


  1. จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
    1.1	ชาย	จำนวน	25,755	คน
    1.2	หญิง	จำนวน	27,182	คน
      รวม	จำนวน	52,937	คน
  2. จำนวนประชากรแยกตามประเภท ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
    2.1	เด็ก (0 – 14 ปี)	จำนวน   10,148	   คน
    2.2	เยาวชน (15 – 24 ปี)	จำนวน	7,566	คน
    2.3	วัยทำงาน (25 – 59 ปี)	จำนวน	26,542	คน
    2.4	ผู้สูงอายุ (ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป)	จำนวน	6,864	คน
  3. จำนวนบ้าน	จำนวน	15,171	    หลังคาเรือน


การคมนาคม การจราจร


  1. ถนน
	   1.1	  ถนนสายหลัก  จำนวน  3  สาย  ได้แก่
		  1) ถนนสุขุมวิท (ถนน คสล.)
		  2) ถนนท้ายบ้าน  (ถนน คสล. )
		  3) ถนนสายลวด  (ถนน คสล.)
	   1.2	  ถนนสายหลัก  จำนวน  3  สาย  ได้แก่
		  1) ถนนประโคนชัย (ถนน คสล.)
		  2) ถนนศรีสมุทร  (ถนน คสล.)
		  3) ถนนนารายณ์ปราบศึก (ถนน คสล.)
	   1.3	  ถนน ตรอก/ซอย รวม 106 สาย (ถนน คสล. ทั้งหมด)
รวมความยาวถนน 43,325 เมตร หรือ 43.325 กิโลเมตร พื้นที่รวม 495,814 ตารางเมตร
	2. สะพาน
	   2.1 สะพานลอย	12 แห่ง
	   2.2 สะพานข้ามทางแยก  1 แห่ง
	   2.3 สะพานข้ามคลอง  14 แห่ง 
	3. คลอง 
	   3.1 คลองหัวสะแก
	   3.2 คลองตาหนู
	   3.3 คลองบางนางเกรง
	   3.4 คลองเสือซ่อนเล็บ
	   3.5 คลองมหาวงษ์
	   3.6 คลองโพงพาง
	   3.7 คลองปากน้ำ
	   3.8 คลองแยกจากคลองปากน้ำ
	   3.9 คลองเมือง
	   3.10 คลองบางปิ้ง
	   3.11 คลองอ้อม
	   3.12 คลองป้อมปีกกา
	   3.13 คลองตาเค็ด
	   3.14 คลองลัดแห้ง
	   3.15 คลองเข้ารีด
	   3.16 คลองตาคง
	   3.17 คลองชลประทาน
	   3.18 คลองนกยาง
	   3.19 คลองตาเอี่ยม
	   3.20 คลองน้ำร้อน
	   3.21 คลองตาพร
	   3.22 คลองฝ้ายเทศ
	   3.23 คลองหิน
	4.  ท่าเทียบเรือ   8  แห่ง 
	5. สถานีบริการน้ำมัน   16 แห่ง
	6. สวนสาธารณะ   3  แห่ง            พื้นที่รวม 21.35 ไร่ หรือ 0.034 ตร.กม. 
	7. สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ   3  แห่ง
	8. การระบายน้ำ 
	   8.1 พื้นที่น้ำท่วมถึง คิดเป็นร้อยละ  10.91 ของพื้นที่ทั้งหมด
	   8.2 ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด  1 วัน
		ช่วงเดือน กันยายน – พฤศจิกายน สาเหตุของน้ำท่วมขังเกิดจาก น้ำทะเลหนุนสูง
	   8.3 เครื่องสูบน้ำ
		 - เครื่องที่ 9 	เส้นผ่าศูนย์กลาง  45 นิ้ว
		 - เครื่องที่ 6 	เส้นผ่าศูนย์กลาง  10 นิ้ว
		 - เครื่องที่ 2 	เส้นผ่าศูนย์กลาง  12 นิ้ว
		 - เครื่องที่ 6 	เส้นผ่าศูนย์กลาง   8 นิ้ว
	   8.4 จำนวนราง / ท่อระบายน้ำ 105 แห่ง รวมระยะทาง 70.037 กิโลเมตร 
	   8.5 ถนนที่มีราง / ท่อระบายน้ำ ทั้ง 2 ด้าน ของถนน	   
		จำนวน  -   สาย   	ระยะทาง  -  กิโลเมตร
	   8.6 ถนนที่มีราง / ท่อระบายน้ำด้านเดียว
		จำนวน   15  สาย	ระยะทาง  2.503 กิโลเมตร 
     8.7	ถนนที่ไม่มีราง / ท่อระบายน้ำ 
    จำนวน   10 สาย	ระยะทาง  1.003 กิโลเมตร 


การประปา


1. ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา จำนวน 8,560 หลังคาเรือน
2. น้ำประปาที่ต้องการใช้ จำนวน 14,449 ลบ.ม/วัน
3. แหล่งน้ำผลิตสำหรับผลิตน้ำประปา คือ แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำแม่กลอง ผลิตได้วันละ 19,763 ลบ.เมตร / วัน
ข้อมูลจากสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

การสื่อสาร


1. โทรศัพท์

   1.1 จำนวนชุมสายโทรศัพท์ 4 ชุมสาย
   1.2 จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่ 4,417 เลขหมาย
   1.3 จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในพื้นที 443 เลขหมาย
   ข้อมูลจากบริษัท ทีโอที (มหาชน) จำกัด ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2555
2. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ในเขตเทศบาลมีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์ โทรเลขสมุทรปราการ, ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขปากน้ำ
3. ระบบเสียงตามสาย จำนวน 1 แห่ง (ดำเนินการโดยเทศบาลนครสมุทรปราการ)
4. หอกระจายข่าวชุมชน จำนวน 30 แห่ง
5. หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์วิทยุ “ปราการ” ของสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ, ศูนย์วิทยุ “เจดีย์” ของเทศบาลนครสมุทรปราการ

ลักษณะการใช้ที่ดิน


     ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ 7.332 ตารางกิโลเมตร การใช้ที่ดินมีความหนาแน่น สูงจะเป็นประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยตามแนวถนนสายหลักของเมือง ได้แก่ ถนนสุขุมวิท ถนนท้ายบ้าน และถนนสายลวด โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กระจายตัวบนถนนสุขุมวิท ทั้งนี้ ในเขตเทศบาลฯ มีโรงงานขนาดใหญ่ที่มีคนงานเกิน 100 คน อยู่ 17 แห่ง ซึ่งจะเป็นอุตสาหกรรมสิ่งทอ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โลหะ อาหารแปรรูป สำหรับพื้นที่สันทนาการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายของประชาชน มีพื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน 86.70 ตารางวา ได้แก่ สวนสุขภาพ ร.9 สนามเด็กเล่น ลานอเนกประสงค์ สวนหย่อมหัวเกาะ สวนหย่อมริมเขื่อน และสวนสาธารณะป้อมปีกกา

     เทศบาลนครสมุทรปราการ กำลังก่อสร้างพื้นที่เรือนจำเก่าเป็นอุทยานการเรียนรู้ในปี 2555 มีพื้นที่ทั้งหมด 13 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ซึ่งจะเป็นทั้งสวนสาธารณะสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย และแหล่งเรียนรู้ของทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั้งยังเป็นแหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรปราการ


เศรษฐกิจ


การพาณิชยกรรมและการบริการ
  1. สถานประกอบการค้าด้านพาณิชยกรรม (ภายในเขตเทศบาล)
     - สถานีบริการน้ำมัน	   12	 แห่ง
     - ห้างสรรพสินค้า	    2	 แห่ง
     - ตลาดสด	 	    2	 แห่ง	
     - ร้านค้าทั่วไป	1,224	 แห่ง
  2. สถานที่ประกอบการเทศพาณิชย์
     2.1 สถานธนานุบาล 
     - เทศบาล 1  แห่ง 
     - เอกชน   1 แห่ง
     - รัฐ      1 แห่ง
     2.2 ท่าเทียบเรือ  1 แห่ง 
  3. สถานที่ประกอบการค้าด้านบริการ
     - โรงแรม   2  แห่ง 
     - ธนาคาร 24 แห่ง
     - สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหารตาม พรบ. สาธารณสุข 467 แห่ง 
  4. อุตสาหกรรม
     4.1 มีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ
     - ขนาดใหญ่  จำนวน  10  แห่ง 
  


สังคม


1. ชุมชน ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ ทั้งหมด จำนวน 31 แห่ง ดังนี้
   1.1 ชุมชนแสนสุข
   1.2 ชุมชนตรอกถ่าน
   1.3 ชุมชนคลองตะเค็ดฝั่งตะวันตก
   1.4 ชุมชนคลองตะเค็ดฝั่งตะวันออก
   1.5 ชุมชนบางปิ้ง
   1.6 ชุมชนซอยโบราณ
   1.7 ชุมชนนารถสุนทร
   1.8 ชุมชนท้ายบ้านโรงหมู-โรงวัว
   1.9 ชุมชนท้ายบ้านซอย 40 (นำผล 2)
   1.10 ชุมชนหัวน้ำวน
   1.11 ชุมชนสะพานสาม
   1.12 ชุมชนสายลวดซอย 4 (ภาณุรังษี)
   1.13 ชุมชนวัดในสองวิหาร
   1.14 ชุมชนวัดชัยมงคล
   1.15 ชุมชนสายลวดซอย 3 (เจริญกุล)
   1.16 ชุมชนอักษรลักษณ์ (สุเหร่า)
   1.17 ชุมชนโค้งจรเข้
   1.18 ชุมชนเพียรอุทิศ
   1.19 ชุมชนวัดกลาง (บ้านใหม่)
   1.20 ชุมชนศูนย์การค้าปากน้ำ
   1.21 ชุมชนเฟื่องฟ้า
   1.22 ชุมชนสายลวดซอย 5 (เฉลิมชัย)
   1.23 ชุมชนโรงนมตรามะลิ
   1.24 ชุมชนกองรักษาการณ์
   1.25 ชุมชนนาคทิมทอง
   1.26 ชุมชนหมู่บ้านบุษบา
   1.27 ชุมชนนาวีปากน้ำ
   1.28 ชุมชนร่วมสามัคคีท้ายบ้าน
   1.29 ชุมชนสายลวดซอย 8
   1.30 ชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น
   1.31 ชุมชนศิริราษฎร์ศรัทธา
2. ศาสนา ประกรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 5 แห่ง, มัสยิด 1 แห่ง และโบสถ์คริสต์ 1 แห่ง
3. วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ
    - ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เดือนมกราคมของทุกปี มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร
    - ประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายนของทุกปี มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัว ขบวนแห่นางสงกรานต์
    - ประเพณีวันลอยกระทง วันเพ็ญเดือน 12 ของทุกปี มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร มหรสพ
    - ประเพณีแห่เทียนพรรษา มีกิจกรรมจัดขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาถวายวัดต่างๆ ในเขตเทศบาล ทำบุญตักบาตร
6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   6.1 สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2554) จำนวน 13 ครั้ง
   6.2 ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา
    คิดเป็นผู้เสียชีวิต - คน บาดเจ็บ - คน
    ทรัพย์สินมูลค่า 1,600,000 บาท
   6.3 รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 4 คัน แยกเป็น
    - คันที่ 1 จุน้ำได้ 6,000 ลิตร
    ซื้อเมื่อ พ.ศ.2544 ราคา 2,000,000 บาท
    - คันที่ 2 จุน้ำได้ 6,419 ลิตร
    ซื้อเมื่อ พ.ศ.2551 ราคา 4,850,000 บาท
    - คันที่ 3 จุน้ำได้ 12,000 ลิตร
    ซื้อเมื่อ พ.ศ.2551 ราคา 6,380,000 บาท
    - คันที่ 4 รถกระเช้า
    ซื้อเมื่อ พ.ศ.2554 ราคา 6,491,000 บาท
   6.4 รถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน แยกเป็น
    - คันที่ 1 จุน้ำได้ 12,000 ลิตร
    ซื้อเมื่อ พ.ศ.2540 ราคา 2,970,000 บาท
   - คันที่ 2 จุน้ำได้ 12,000 ลิตร
    ซื้อเมื่อ พ.ศ.2540 ราคา 2,970,000 บาท
   6.5 รถกระเช้า จำนวน 1 คัน
    ซื้อเมื่อ พ.ศ.2551 ราคา 5,450,000 บาท
   6.6 รถบันได จำนวน 1 คัน
    ซื้อเมื่อ พ.ศ.2552 ราคา 27,800,000 บาท
   6.7 รถยนต์ดับเพลิงโฟมเคมี จำนวน 1 คัน
    ซื้อเมื่อ พ.ศ.2549 ราคา 9,384,000 บาท
   6.8 รถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
    ซื้อเมื่อ พ.ศ.2545 ราคา 1,848,000 บาท
   6.9 รถยนต์กระบะตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน
   ซื้อเมื่อ พ.ศ.2551 ราคา 569,000 บาท
   6.10 รถยนต์กู้ภัยไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1 คัน
   ซื้อเมื่อ พ.ศ.2552 ราคา 8,920,000 บาท
   6.11 รถดับเพลิงอาคารชนิดมีถังน้ำในตัว จำนวน 2 คัน
   ซื้อเมื่อ พ.ศ.2555 ราคา 6,491,500 บาท
   6.12 เครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง
   6.13 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 2 ลำ
   6.14 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 10 เครื่อง
   6.15 พนักงานดับเพลิง จำนวน 49 คน
   6.16 อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1,264 คน
   6.17 การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย ปี 2553 จำนวน 4 ครั้ง
   6.18 เครื่องสูบน้ำ (ไดโว่) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง
7. ขยะ
   7.1 ปริมาณขยะ จำนวน 90.95 ตัน/วัน
   7.2 ขยะที่เก็บขน จำนวน 90.95 ตัน/วัน
   7.3 ขยะที่กำจัดได้ จำนวน 90.95 ตัน/วัน
   กำจัดโดยวิธีฝังกลบ (จ้างเอกชน)
   7.4 ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่ใช้ปัจจุบัน จำนวน 55 ไร่
   - ห่างจากเทศบาลนครสมุทรปราการเป็นระยะทาง 35 กิโลเมตร
   - ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว จำนวน 30 ไร่
   - เหลือที่ดินกำจัดขยะได้อีก จำนวน 25 ไร่
   - คาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้อีก จำนวน 4 ปี
   7.5 สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสำหรับกำจัดขยะ ที่ดินเอกชน
   7.6 ที่ดินสำรองที่เตรียมไว้สำหรับกำจัดขยะ จำนวน 16 ไร่
    ที่ตั้ง หาดอมรา ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
   7.7 วิธีการจัดเก็บและกำจัดขยะ (จ้างเอกชน)
   7.8 รถยนต์บรรทุกน้ำล้างพื้น จำนวน 3 คัน
   7.9 การเก็บค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย เฉลี่ย 350,000 บาท/เดือน

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสมุทรปราการ


มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการอื่นในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโร การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จำเป็นต่อสุขภาพ ส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในเขตสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพตามประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกำหนด

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทศบาลนครสมุทรปราการ


มีหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และเป็นองค์กรประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เข้ามาร่วมเป็นพลังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การเมือง


เทศบาลนครสมุทรปราการบริหารงานรูปแบบนายกเทศมนตรี
1. คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ ประกอบด้วย
  - นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้งโดยตรง จำนวน 1 คน
  - รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง จำนวน 4 คน
  - ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง จำนวน 1 คน
  - เลขานุการนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง จำนวน 4 คน
2. สภาเทศบาลนครสมุทรปราการ มาจากการเลือกตั้งโดยตรง จำนวน 24 คน แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 4 เขต เขตละ 6 คน


อัตรากาลังพนักงานเทศบาล


อัตรากาลังพนักงานเทศบาล