แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปีดาวโหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันดาวโหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตดาวโหลด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงดาวโหลด
รายงานการวิเคราะความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ดาวโหลด
การแจ้งเวียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนดาวโหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนดาวโหลด

ข่าวสารเทศบาลนครสมุทรปราการ