แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปีดาวโหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันดาวโหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตดาวโหลด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงดาวโหลด
รายงานการวิเคราะความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ดาวโหลด
การแจ้งเวียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนดาวโหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนดาวโหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (2562)ดาวโหลด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563ดาวโหลด
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (2563)ดาวโหลด
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (2563) (ฉบับที่ 2)ดาวโหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (2563)ดาวโหลด