มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะดาวโหลด
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมดาวโหลด
มาตรการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างดาวโหลด
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตดาวโหลด
มาตรการป้องกันการรับสินบนดาวโหลด
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมดาวโหลด
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจดาวโหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานดาวโหลด
การดำเนินการตามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานดาวโหลด