สาธารณสุข


1. โรงพยาบาลในเขตพื้นที่
   -  เอกชน จำนวน 1 แห่ง เตียงคนไข้ 200 เตียง
   -  รัฐบาล จำนวน 3 แห่ง เตียงคนไข้ 565 เตียง
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
3. คลินิกเอกชน จำนวน 33 แห่ง
4. การบริการสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุข ปี 2553
  1) การรักษาพยาบาล
    - ผู้ป่วยนอก จำนวน 12,054 คน
    - หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 592 คน
  2) งานทันตกรรม ผู้รับบริการ จำนวน 1,641 คน
  3) งานป้องกันและควบคุมโรค
     - การให้วัคซีนป้องกันโรคในเด็ก 0 – 5 ปี จำนวน 271 คน
     - การให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 464 คน
     ในผู้ป่วยเรื้อรัง
     - การดูแลติดตามเยี่ยมผู้ป่วยวัณโรค จำนวน 10 คน
   4) งานส่งเสริมสุขภาพ
     - การวางแผนครอบครัว จำนวน 123 คน
     - การตรวจมะเร็งปากมดลูก จำนวน 112 คน
     - การตรวจพัฒนาการและโภชนาการ จำนวน 453 คน ในเด็กเล็ก
     - การตรวจสุขภาพนักเรียน จำนวน 6,620 คน
5. ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ 5 อันดับแรก
      ผู้ป่วยนอก
   1) โรคระบบทางเดินหายใจ
   2) โรคระบบไหลเวียนเลือด
   3) โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อและโภชนาการ
   4) โรคระบบกล้ามเนื้อ
   5) โรคระบบย่อยอาหาร ระบบโรคช่องปาก
      ผู้ป่วยใน
   1) โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ
   2) โรคความดันโลหิตสูง
   3) โรคแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์
   4) โรคเบาหวาน
   5) โรคติดเชื้ออื่น ๆ ของลำไส้