ประวัติความเป็นมา

ประวัติ

เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตและฐานะ ดังนี้
- พ.ศ.2460 สุขาภิบาลเมืองสมุทรปราการ
- พ.ศ.2478 เทศบาลเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2478 มีพื้นที่ 1.48 ตารางกิโลเมตร
- พ.ศ.2505 เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ออกจากเดิม รวมพื้นที่ขนาด 7.332 ตารางกิโลเมตร (พื้นที่ตำบลปากน้ำทั้งหมด) ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 79 ตอนที่ 98 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2505
- พ.ศ.2542 เปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็น เทศบาลนครสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 166 ตอนที่ 19 ก. ลงวันที่ 23 มีนาคม 2542


ตราประจำเทศบาล

ตราเครื่องหมายประจำเทศบาลนครสมุทรปราการ คือ “องค์พระสมุทรเจดีย์กลางน้ำ” ซึ่งเป็นปูชนียสถานสำคัญ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวสมุทรปราการ