กฎหมายเกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ดาวโหลด

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ดาวโหลด
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวโหลด
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดาวโหลด
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวโหลด
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวโหลด
พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ดาวโหลด
พระราชบัญญัติ บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 ดาวโหลด
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ดาวโหลด
พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ .2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวโหลด
พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวโหลด
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ดาวโหลด
พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวโหลด
พระราชบัญญัติ สาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวโหลด
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดาวโหลด

ระเบียบ

ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ดาวโหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน จ่ายเงิน รักษา 2547 ถึง 2558 ดาวโหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ดาวโหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ดาวโหลด
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวโหลด

กฎกระทรวง

กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ดาวโหลด
กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพดาวโหลด
กฎกระทรวง ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560ดาวโหลด
กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560ดาวโหลด
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ส .2560ดาวโหลด

ประกาศ

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560ดาวโหลด
ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวโหลด
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาดาวโหลด
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544ดาวโหลด

อื่นๆ

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8-2560ดาวโหลด