หน่วยงานเทศบาล

กองการศึกษา
สำนักการคลัง
สำนักการช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำนักปลัดเทศบาล