ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการนาง พรเพ็ญ กลิ่นกำธรกุล
รองปลัดเทศบาล
รักษาการแทนปลัดเทศบาล
ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ

นาย วริภัทร เข็มทอง
รองปลัดเทศบาล
ว่าที่ พันตรี สุทัศน์ ใจเย็น
รองปลัดเทศบาล
นาง พรทิพย์ ตปนียากร
ผอ.สำนักการคลัง
นาง บุษรินทร์ สื่อกลาง
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
นาย วิทยา บุณยะเวชชีวิน
ผอ.สำนักการช่าง
นาย สมัคร ใจเอ็นดู
ผอ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นาย นรินทร์ คำโพธิ์
ผอ.กองการศึกษา
นาย ธรรมศักดิ์ ดีสุคนธ์
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
รก. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


รายชื่อสภาเทศบาลนาย โฆษิต สงวนสัตย์
ประธานสภาเทศบาลนาย สถิต อภิบาลวรกุลชัย
รองประธานสภาเทศบาลนาย สมยศ อ้นโต
เลขานุการสภาเทศบาล

นาย สมหวัง เกษมโกสินทร์ นาย วิชัย พฤทธิ์สรวิศ นาย วินัย ทองสุขมาก นาย จำเนียร แนบเกสร นาย ศิวัช บัวสด
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
นาง พิชญา ศิวะพิรุฬห์เทพ นาย ประวิทย์ วงษ์บุญรอด นางสาว วรรณวิมล ฤกษ์ศิริพงษ์ นาย สกุล ประมูลชัย นาย อำนาจ บุญบารมี
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
นาย วรรณนพ หรั่งชะเอม นาย วีระพจน์ วิมลชยากร นาย ธนเสฏฐ์ อุดมวงค์ยนต์ นาย สรวิศ เต่าทอง นาย วุฒิชัย ทิพย์สงเคราะห์
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
นาย อุดม แจ้งกิจ นางสาว ศรีวรรณ จันทร์สว่าง นาย กิตติทัต นันทรังษี นาย นิพนธ์ จังภัทรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล