ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการนาย วิมล มงคลเจริญ
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ


นาง พรเพ็ญ กลิ่นกำธรกุล
รองปลัดเทศบาล
นาง อรุณี จันทร์เจริญ
ผอ. สำนักการคลัง
นายศิริชัย นัครา
ผอ. สำนักการช่าง
นาย กรวุฒิ รุ่งเช้า
หัวหน้าสำนักปลัด
นาย สมัคร ใจเอ็นดู
ผอ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นาย ธรรมศักดิ์ ดีสุคนธ์
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน


รายชื่อสภาเทศบาลนาย โฆษิต สงวนสัตย์
ประธานสภาเทศบาลนาย สถิต อภิบาลวรกุลชัย
รองประธานสภาเทศบาลนาย สมยศ อ้นโต
เลขานุการสภาเทศบาล

นาย สมหวัง เกษมโกสินทร์ นาย วิชัย พฤทธิ์สรวิศ นาย วินัย ทองสุขมาก นาย จำเนียร แนบเกสร นาย ศิวัช บัวสด
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
นาง พิชญา ศิวะพิรุฬห์เทพ นาย ประวิทย์ วงษ์บุญรอด นางสาว วรรณวิมล ฤกษ์ศิริพงษ์ นาย สกุล ประมูลชัย นาย อำนาจ บุญบารมี
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
นาย วรรณนพ หรั่งชะเอม นาย วีระพจน์ วิมลชยากร นาย ธนเสฏฐ์ อุดมวงค์ยนต์ นาย สรวิศ เต่าทอง นาย วุฒิชัย ทิพย์สงเคราะห์
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
นาย อุดม แจ้งกิจ นางสาว ศรีวรรณ จันทร์สว่าง นาย กิตติทัต นันทรังษี นาย นิพนธ์ จังภัทรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล