โครงการปรับปรุงถนนอมรเดช 16 ซอย 16/1-3 และซอยเชื่อมด้านหลัง (หมู่บ้านนครทอง)
โครงการปรับปรุงถนนอมรเดช  16  ซอย  16/1-3   

และซอยเชื่อมด้านหลัง  (หมู่บ้านนครทอง)

1.  ชื่อโครงการ

              โครงการปรับปรุงถนนอมรเดช  16  ซอย  16/1-3  และซอยเชื่อมด้านหลัง  (หมู่บ้านนครทอง)

2.  เหตุผลความจำเป็น

                เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ว่าถนนบางจุดชำรุด  เสียหาย  และไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไป – มา  จึงมีความจำเป็นต้องทำการปรับปรุงใหม่ให้มีสภาพที่ดี  เพื่อเพิ่มความสะดวกในการสัญจรไป- มาของประชาชน

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

                เพื่อปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพที่ดี  ได้มาตรฐาน  ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา 

4.  สาระสำคัญ

                ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรไป – มาเพิ่มมากขึ้น

5.  ผู้ดำเนินการ

                สำนักการช่าง  เทศบาลนครสมุทรปราการ

6.  สถานที่จะดำเนินการ  (โครงการ)

                 ถนนอมรเดช  16 ซอย 16/1-3  และซอยเชื่อมด้านหลัง  (หมู่บ้านนครทอง) เป็นที่สาธารณะประโยชน์  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครสมุทรปราการ

7.  ขั้นตอนการดำเนินการ

1.  รับคำร้องเรียนจากประชาชน

2.  ทำการสำรวจพื้นที่ ออกแบบ  เขียนแบบ และประมาณราคา

3.  เข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารเพื่อทราบ และนำเข้าแผนตั้งงบประมาณ

4.  ดำเนินการประกาศสอบราคาจ้าง

5.  ดำเนินการปรับปรุงถนนอมรเดช  16  ซอย  16/1-3  และซอยเชื่อมด้านหลัง  (หมู่บ้านนครทอง)  โดยรื้อผิวจราจร ค.ส.ล.เดิมที่ชำรุด  และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  กว้างเฉลี่ย  0.15  เมตร  กว้างเฉลี่ย  3.00 – 3.50  เมตร  (รวมรางวี  ค.ส.ล.)  ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ  265.00  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจร  ค.ส.ล.  ไม่น้อยกว่า  820.00  ตารางเมตร  พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.60  เมตร  และบ่อพักระบายน้ำ

8.  ระยะเวลาดำเนินการ

                ปี พ.ศ. 2558

9.  ผลผลิต

                ประชาชนภายในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ จะได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา   

10.   ผลลัพธ์

                ประชาชนภายในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ จะได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา 

11.  ผลกระทบ

                ปัญหาด้านมลภาวะทางเสียง  ฝุ่นละออง  การสัญจรไป –มาระหว่างดำเนินการ

12.  มาตรการป้องกันผลกระทบ

                จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับวันเริ่มดำเนินการก่อสร้าง และวันสิ้นสุดการดำเนินการก่อสร้าง

13.  ประมาณการค่าใช้จ่าย

                จำนวนเงิน  2,455,000  บาท  งบเทศบาล

14.  สอบถามข้อมูลได้ที่

                นายวิทยา  บุณยะเวชชีวิน  ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

                สำนักการช่าง  สำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ

                E-mail  SM03@samutprakancity.go.th

โทร. 0-2382-6140 – 53  ต่อ 135 - 138

โทรสาร. 0-2382-6140  ต่อ 134