โครงการปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองปากน้ำ บริเวณวัดในสองวิหาร
โครงการปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล.  ข้ามคลองปากน้ำ

บริเวณวัดในสองวิหาร

1.  ชื่อโครงการ

              โครงการปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล.  ข้ามคลองปากน้ำ  บริเวณวัดในสองวิหาร  

2.  เหตุผลความจำเป็น

                เนื่องจากสะพานเดิมมีสภาพที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จึงมีความจำเป็นต้องทำการปรับปรุงสะพานเพื่อทดแทนของเดิม และให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย  

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

                เพื่อให้มีสะพานใหม่ที่มั่นคงแข็งแรง ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา

4.  สาระสำคัญ

                ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป – มา และลดอุบัติเหตุ 

5.  ผู้ดำเนินการ

                สำนักการช่าง  เทศบาลนครสมุทรปราการ

6.  สถานที่จะดำเนินการ  (โครงการ)

                 บริเวณสะพานข้ามคลองปากน้ำ  บริเวณวัดในสองวิหาร อยู่ภายในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ

7.  ขั้นตอนการดำเนินการ

1.  ทำการสำรวจพื้นที่ ออกแบบ  เขียนแบบ และประมาณราคา

2.  เข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารเพื่อทราบ และนำเข้าแผนตั้งงบประมาณ

3.  ดำเนินการประกาศสอบราคาจ้าง

4.  ดำเนินการปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. ทำการรื้อถอนโครงสร้างสะพาน ค.ส.ล. เดิม  แล้วปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล.  ใหม่  โดยขยายผิวจราจรจากเดิมให้มีขนาดกว้างประมาณ  2.50  เมตร  ยาวประมาณ  19.50  เมตร        

8.  ระยะเวลาดำเนินการ

                ปี พ.ศ. 2558

9.  ผลผลิต

                ประชาชนภายในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา และลดอุบัติเหตุ 

10.   ผลลัพธ์

                ประชาชนภายในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา และลดอุบัติเหตุ

11.  ผลกระทบ

                ปัญหาด้านมลภาวะทางเสียง ฝุ่นละออง การจราจร การสัญจรไป–มาระหว่างดำเนินการ

 

12.  มาตรการป้องกันผลกระทบ

                จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับวันเริ่มดำเนินการ และวันสิ้นสุดการดำเนินการ

13.  ประมาณการค่าใช้จ่าย

                จำนวนเงิน  1,700,000  บาท  งบเทศบาล

14.  สอบถามข้อมูลได้ที่

                นายวิทยา  บุณยะเวชชีวิน  ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

                สำนักการช่าง  สำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ

                E-mail  SM03@samutprakancity.go.th

โทร. 0-2382-6140 – 53  ต่อ 135 - 138

โทรสาร. 0-2382-6140  ต่อ 134