งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
เรื่อง  จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการจัดกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558

โดยมีหลักเกณฑ์การประกวดดังนี้

 

 

หลักเกณฑ์การประกวด

                1.    ผู้สมัครจะต้องมีอายุ  5   – 7    ปี  (เกิดระหว่างปี  พ.ศ.  2551 - 2553)

2.    ผู้สมัครต้อง  นุ่งโจงกระเบน  สวมเสื้อคอกระเช้า  ผมเกล้ามวยคล้องด้วยมาลัยมะลิ  ไม่มีเครื่อง

       ประดับผม  บนเวทีประกวด

3.    การให้คะแนนดูจาก รูปร่างหน้าตา  การแต่งกาย  บุคลิกภาพ  การสัมภาษณ์  และปฏิภาณไหวพริบ

4.    การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด ไม่มีการเรียกร้องใด ๆ

หลักฐานการรับสมัคร

1. รูปถ่ายขนาดโปสการ์ดหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  จำนวน  1  ใบ

2. สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก / สำเนาสูติบัตรเด็ก /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อเด็ก(ถ้ามี)/ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     ผู้ปกครอง  อย่างละ  2  ใบ  (ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ)

หลักเกณฑ์การรับสมัคร

1.    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  23 พฤศจิกายน  2558  ณ  ห้องกองการศึกษา ชั้น 3                

       เทศบาลนครสมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ   โทร. 02-3826140-53  ต่อ 120-121

                2.   รับสมัครจำนวน  70 คน    ถ้าเต็มก่อนวันที่กำหนดถือเป็นอันยุติการรับสมัคร

 

ข่าวประชาสัมพันธ์              

เรื่อง  จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการจัดกิจกรรมการประกวดนางนพมาศในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558

โดยมีหลักเกณฑ์การประกวดดังนี้

หลักเกณฑ์การประกวด

1. ผู้สมัครจะต้องมีอายุ  16  - 25   ปี  (เกิดระหว่างปี  พ.ศ.  2533 - 2542)

2. ผู้สมัครต้องสวมชุดไทยจักรี บนเวทีประกวด

3. การให้คะแนนดูจาก  รูปร่างหน้าตา การแต่งกาย บุคลิกภาพ การสัมภาษณ์ และปฏิภาณไหวพริบ

4. ตำแหน่งขวัญใจปากน้ำ ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาและที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ  ( อย่างน้อย 6 เดือน จนถึงวันสมัคร )

5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดไม่มีการเรียกร้องใด ๆ

หลักฐานในการรับสมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้าน    สำเนาบัตรประชาชน    และสำเนาสูติบัตร(ถ้ามี)    อย่างละ 2 ใบ

2. รูปถ่ายขนาดโปสการ์ดหน้าตรง ไม่สวมหมวก จำนวน 1 ใบ

หลักเกณฑ์การรับสมัคร

1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  24 พฤศจิกายน  2558  ณ กองการศึกษา ชั้น 3 เทศบาลนครสมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ โทร 02 -3826140-53  ต่อ 120-121

2. ผู้สมัครต้องมารายงานตัวในวัน ที่  25  พฤศจิกายน 2558  ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ 

ชั้น 2  เวลา 16.00 – 18.30  น.  แต่งกายพร้อมเข้าประกวด

รางวัล

1 รางวัลชนะเลิศ          เงินรางวัล  50,000  บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย

2. รางวัลรองอันดับ  1  เงินรางวัล  30,000  บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ

3. รางวัลรองอันดับ   2 เงินรางวัล  20,000  บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ

4. รางวัลรางวัลขวัญใจปากน้ำ  เงินรางวัล  20,000 บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

               กองการศึกษา ชั้น 3 เทศบาลนครสมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ   โทร. 02-3826140-53  ต่อ 120-121

                3.    ผู้สมัครต้องมารายงานตัวแต่งกายพร้อมเข้าประกวดในวันที่  24  พฤศจิกายน  2558 ณ ห้องประชุม 1เทศบาลนครสมุทรปราการ  ชั้น  2  เวลา    15.00 – 17.00 น.

                รางวัล

                                1.  รางวัลชนะเลิศ                  เงินรางวัล  10,000  บาท   พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย

                                2.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่   1       เงินรางวัล  8,000   บาท   พร้อมถ้วยเกียรติยศ

                                3.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่   2       เงินรางวัล  6,000 บาท     พร้อมถ้วยเกียรติยศ

                                4.  รางวัลชมเชย   2  รางวัลๆ                 เงินรางวัล  ละ    2,000 บาท

                                5. ผู้ประกวดทุกคนจะได้รับของขวัญที่ระลึก