ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง  การยื่นแบบและชำระภาษี

ดังนี้

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   (ภ.ร.ด. 2)                ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559

                                                          ภาษีป้าย (ภ.ป.1)                                          ภายในเดือนมีนาคม 2559

                                                           ภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5)                          ภายในเดือนเมษายน 2559

 

                          ติดต่อได้ที่ สำนักการคลัง งานผลประโยชน์ เทศบาลนครสมุทรปราการ โทร 02-382-6140-53 ต่อ 153-158