เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๙๒ รายการ
                      ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีคุณลักษณะตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ งบประมานที่ตั้งไว้ ๑,๑๕๐,๔๐๙ บาท (- หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่ร้อยเก้าบาทถ้วน-)  ราคากลาง ๑,๑๓๕,๙๑๕ (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน-)

 - กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น)  ณ ห้องธุรการโรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 

 - กำหนดยื่นซองสองราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยเทศบาลจะถือวันและเวลาที่โรงเรียนฯ ลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง

 - กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น เป็นต้นไป ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)

 - กำหนดให้ / ขายซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ในราคาชุดละ ๓๐๐.- บาท (-สามร้อยบาทถ้วน-) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)