เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2559