เรื่อง เปิดรับแจ้งความประสงค์จัดตั้งสถานที่รอรับคนโดยสาร (ที่ตั้งวิน)
ตามประกาศคณะกรรมการประจำจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง เปิดรับแจ้งความประสงค์จัดตั้งสถานที่รอรับคนโดยสาร (ที่ตั้งวิน)

         ขอหนังาสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ  และให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะมารายงานตัวเพื่อคงสิทธิ์การเป็นผู้ขับรถจักรยายนต์สาธารณะ  ผู้ขับขี่ภายในวินทุกคน  ต้องรับทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

        1. การรายงานตัวของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อผู้ขับรถในสถานที่รอรับคนโดยสาร (ที่ตั้งวิน)  ประกาศของคณะอนุกรรมการประจำท้องที่ (อำเภอ)  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559  ผู้ที่ยังไม่ีรายงานตัวให้เตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบยื่น ที่งาน รักษาความสงบ ชั้น 3 เทศบาลนครสมุทรปราการ ดังนี้

             1.1 ผู้ที่ได้รับบัตรประจำตัวคนขับรถจักนยานยนต์สาธารณะ (บัตรเหลือง) แล้ว

                    -  บัตรเหลือง

                    -  สำเนาบัตรเหลืองพร้อมรับรองสำเนา

                    -  สำเนาใบอนุญาตขับขี่พร้อมรับรองสำเนา

             1.2 ผู้ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำบัตรเหลือง, ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือ ขอป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ

                    -  สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล พร้อมรับรองสำเนา

                    -  สำเนาคู่มือรถจักรยานยนต์ ที่ผู้ยื่นรายงานตัวมีชื่อเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองพร้อมรับรองสำเนา

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม ได้ที่งานรักษาความสงบเทศบาลนครสมุทรปราการ โทร 02-3826140- 53 ต่อ 114