ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
                  โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของครอบครัวที่ยากจน ที่อยู่นอกระบบประกันสังคม โดยจะให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิด เป็นเงินจำนวน 600 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 3ปี (36เดือน) ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนง ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในช่วงปีงบประมาน 2560 ตั้งแต่วันที่ (1 เมษายน 2559 – 30 กันยายน 2560)  ณ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครสมุทรปราการ

คุณสมบัติ

1. เด็กแรกเกิด :   1.1 เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

1.2 มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา หรือบิดา หรือมารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย)

1.3 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ

2. หญิงตั้งครรภ์ : 2.1 มีกำหนดคลอดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

 2.2 อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน มีรายได้เฉลี่ยต่อคน ต่ำกว่า 3,000 บาท  ต่อเดือน

2.3 ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง หรือสภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม หรือไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล หรือเป็นเกษตรกร  ที่มีที่ดินทำกินไม่เกิน 1 ไร่

2.4 ไม่ได้รับสวัสดิการอื่นๆ จากรัฐ รัฐวิสาหกิจ กองทุนประกันสังคม

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน  มีดังนี้

1. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ฯ (แบบ ดร.01)          

2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)          

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์  หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ

4. สำเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์หรือสำเนา สมุดบันทึกสุขภาพแม่

5. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอด)

6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีประสงค์รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร)

การรับเงิน

1. รับเงิน ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนได้)

2. รับเงิน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนได้)

         3. รับผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย (นำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยที่มีหน้าแสดงหมายเลขบัญชีและชื่อผู้รับเงิน มายื่น – เข้า  บัญชี ผู้เลี้ยงดูเด็กได้)                                                                                                              หมายเหตุ :  กรณีมอบอำนาจในการรับเงิน ให้นำหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจมายื่นด้วย                                                                                                                        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสมุทรปราการ โทร. 02-3826140-53 ต่อ 128, 129