เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559
              ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  มาตรา 9 วรรณ 1(8) ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจราณาจัดทำซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน นั้น

              บัดนี้ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ประจำไตรมาส 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้