เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสาไฟ High Mast (RE-GALVANIZE) ด้วยวิธี COLD GALVANIZE จำนวน 23 ต้น บริเวณถนนและชุมชนในเขตเทศบาล
            ด้วยเทศบาลนครสมุทรปราการมีความประสงค์จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสาไฟ High Mast  (RE-GALVANIZE) ด้วยวิธี COLD GALVANIZE จำนวน 23 ต้น บริเวณถนนและชุมชนในเขตเทศบาล  ตามแบบแปลน เลขที่ 38/2559 และตามรายการละเอียดของเทศบาลนคร

            ราคากลางของงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสาไฟ High Mast  (RE-GALVANIZE) ด้วยวิธี   COLD GALVANIZE จำนวน 23 ต้น บริเวณถนนและชุมชนในเขตเทศบาล ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิน 900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน.)

           กำหนดดูสถานที่ซ่อมแซมเสาไฟและรับฟังคำชี้แจงรายเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ

           กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ โดยเทศบาลจะถือวันและเวลาที่เทศบาลลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ

           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็ปไซต์เทศบาลนครสมุทรปราการ www.samutprakancity.go.th และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.eprocurement.go.th