ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 14 รายการ ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 2
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 14 รายการ ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 2

******************************************

            ด้วยเทศบาลนครสมุทรปราการ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 14 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ จำนวน 1 แผ่น ซึ่งมี่รายละเอียดและเงื่อนไขการขายดังนี้

            กำหนดการขายทอดตลาด

1. ผู้ประสงค์เข้าประมูลราคา  ต้องยอมรับและปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูลที่คณะกรรมการขายทอดตลาดแจ้งให้ทราบก่อนสู้ราคา

2. ผู้ประสงค์เข้าประมูลราคา สามารถติดต่อขอดูสภาพพัสดุ และสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ ในวันที่ 29 มีนาคม 2560  เวลา 10.30 น.

            ผู้ประสงค์จะสู้ราคาแต่ไม่ได้ดูสภาพพัสดุนี้ให้ถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพต่างๆ ของพัสดุที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว

3. กำหนดการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาล ชั้น 2 ในวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยกำหนดให้ลงทะเบียนเข้าประมูลราคา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 09.30 น. และ จะดำเนินการประมูลขายทอดตลาดเวลา 09.40 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จ

            ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารประกาศขายทอดตลาด ราคา ชุดละ 100 บาท หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ ตั้งแต่ วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ