เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร
               ด้วย เทศบาลนครสมุทรปราการ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อรถยนต์ โดยสาร   จำนวน 1 คัน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) งบประมาณตั้งไว้ 1,600,000.- บาท (-หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน-)

- กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2560 ถึง 27 เมษายน 2560ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ กองการศึกษาเทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 3

- กำหนดยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2560 ถึง 27 เมษายน 2560 โดยเทศบาลจะถือวันที่ ประทับตราไปรษณีย์ เป็นวันที่รับซอง

- กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม เทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 2

- กำหนดให้/ขายแบบสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2560 ถึง 26 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ในราคาชุดละ 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานพพัสดุ กองการศึกษาเทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 3

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่

1.      กองการศึกษาเทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ (ในวันและเวลาราชการ)

2.      เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.samutprakrancity.go.th

3.      ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 120,122 ในวันและเวลาราชการ