เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า จำนวน 2 ต้น ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
           ด้วยเทศบาลนครสมุทรปราการ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สิน กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า จำนวน 2 ต้น  ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ราคาประเมินทรัพย์สิน 142,725.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขการขายทอดตลาด ดังนี้

           ผู้ประสงค์เข้ารวมประมูล สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.

           กำหนดการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 2 โดยกำหนดให้ลงทะเบียนเข้าประมูลราคา ตั้งแต่ 10.00 – 11.00 น. และจะดำเนินการประมูลขายทอดตลาด เวลา 11.10 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

          ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารประกาศขายทอดตลาด ในราคาชุดละ 100. บาท หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ของเทศบาล www.samutprakancity.go.th