เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร
                         ด้วยเทศบาลนครสมุทรปราการ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร จำนวน 1 คัน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) งบประมานตั้งไว้ 1,600,000.- บาท (-หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน-)

-   กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ กองการศึกษา เทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 3

-   กำหนดยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่  1 มิถุนายน 2560 โดยเทศบาลจะถือวันที่ ประทับตราไปรษณีย์ เป็นวันที่รับซอง

-    กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป   ณ  ห้องประชุม เทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 2

-    กำหนดให้/ขายแบบสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ในราคาชุดละ 300.- บาท (-สามร้อยบาทถ้วน-) ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ณ งานพพัสดุ กองศึกษา เทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 3

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่

1.     กองการศึกษา (ชั้น3) เทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ (ในวันและเวลาราชการ)

2.     เว็ปไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.samutprakrancity.go.th

3.     ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 120 – 122 ในวันและเวลาราชการ