ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

 
 


ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

 

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

                                เทศบาลนครสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

1.             เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน                                             จำนวน 9 เครื่อง

2.             เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล แบบที่ 1                        จำนวน 2 เครื่อง

3.             เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับสำนักงาน                        จำนวน 1 เครื่อง

4.             เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษ เอ 3                            จำนวน 2 เครื่อง

5.             เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED (18หน้า/นาที)ขาว-ดำ                จำนวน 8 เครื่อง

6.             เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED สี แบบเน็ตเวอร์ค                        จำนวน 1 เครื่อง

7.             เครื่องพิมพ์แบบแปลนสีและขาว-ดำ                                              จำนวน 1 เครื่อง

8.             เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA                                                      จำนวน 11 เครื่อง

9.             ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ                                                          จำนวน 12 ชุด

งบประมาณ 3,140,200.- บาท (-สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองร้อยบาทถ้วน-)

                                กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. ถึง 11.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ และ กำหนดเสนอราคา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560

                                ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500 บาท  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไวต์ www.samutprakancity.go.th และ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gpocuremrnt.co.th