เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน ที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร
 

 
   


ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

 

เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน ที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร

                        ด้วยเทศบาลนครสมุทรปราการ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สิน ที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียน  1 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขการขายทอดตลาดดังนี้

                        กำหนดการขายทอดตลาด

1.    ผู้ประสงค์เข้าประมูลราคา ต้องยอมรับและปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูล ที่คณะกรรมการการขายทอดตลาดแจ้งให้ทราบก่อนการสู้ราคา                                                                                                                                              2. ผู้ประสงค์เข้าประมูลราคา สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลังเทศบาลนครสมุทรปราการ วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.

                   ผู้ประสงค์จะสู้ราคาแต่ไม่ดูสภาพทรัพย์สิน นี้ให้ถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพต่างๆของพัสดุที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว

3. กำหนดการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 2 โดยกำหนดให้ลงทะเบียนเข้าประมูลราคา ตั้งแต่เวลา 10.00-11.00 น. และ จะดำเนินการประมูลขายทอดตลาด เวลา 11.10 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

                   ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารประกาศขายทอดตลาด ในราคาชุดละ 100 บาท หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ของเทศบาล www.samutprakancity.go.th และ www.gprocurement.go.th