เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า จำนวน 2 ต้น ครั้งที่ 2 ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
ด้วยเทศบาลนครสมุทรปราการ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สิน กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า จำนวน 2 ต้น ครั้งที่ 2 ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขการขายทอดตลาด ดังนี้

          ผู้ประสงค์เข้าประมูลราคา สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.

          กำหนดการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น  2 โดยกำหนดให้ลงทะเบียนเข้าประมูลราคา ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 11.00 น. และจะดำเนินการประมูลขายทอด เวลา 11.10 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

          ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารประกาศขายทอดตลาด ในราคาชุดละ 100 บาท หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ของเทศบาล www.samutprakancity.go.th