เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (เต็นท์) สีขาวโครงอลูมิเนียม ขนาด 3x6 เมตร จำนวน 30 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เทศบา      เทศบาลนครสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (เต็นท์) สีขาวโครงอลูมิเนียม ขนาด 3x6 เมตร    ผ้าคลุมเต็นท์เป็นผ้าออกไซด์ฟอร์ดโพลีเอสเตอร์ กันน้ำกันแสงยูวี จำนวน 30 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณ 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

            กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. ถึง 11.30 น.   ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 13 กรกฏาคม 2560

            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น (เต็นท์) จำนวน 30 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.samutprakancity.go.th และ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gpocuremrnt.go.th