เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสะพานข้ามคลองบางนางเกรง บริเวณซอยโบราณ ครั้งที่ 2
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสะพานข้ามคลองบางนางเกรง บริเวณซอยโบราณ ครั้งที่ 2

           ด้วยเทศบาลนครสมุทรปราการมีความประสงค์จัดจ้างปรับปรุงสะพานข้ามคลองบางนางเกรง บริเวณซอยโบราณ ตามแบบแปลนเลขที่ 35/2558 และตามรายละเอียดของเทศบาล

           ราคากลางของงานจ้างปรับปรุงสะพานข้ามคลองบางนางเกรง บริเวณซอยโบราณ ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,516,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) งบประมาณตั้งไว้ 1,446,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

           กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ

           กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์ สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ โดยเทศบาลจะถือวันและเวลาที่เทศบาลลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น2

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 หรือสอบราคาถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 142 ในวันอลัเวลาราชการ หรือทางเว็ปไซต์ เทศบาลนครสมุทรปราการ www.samutprakancity.go.th และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th