เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน ที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร ครั้งที่ 2
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน ที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร ครั้งที่ 2

ด้วยเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้ดำเนินการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินเศษซากวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 (ครั้งที่ 2) ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ราคาประเมินทรัพย์สิน 19,045.-บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่สิบห้าบาทถ้วน)

ผู้ประสงค์เข้าประมูลราคา สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.

กำหนดการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 2 โดยกำหนดให้ลงทะเบียนเข้าประมูลราคา ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 น. และจะดำเนินการขายทอดตลาด เวลา 11.10 น. เป็นจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารประกาศขายทอดตลาด ในราคาชุดละ 100 หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็ปไซต์ของเทศบาล www.samutprakancity.go.th และ www.gprocurement.go.th