เรื่อง เชิญชวนจ้างออกแบบก่อสร้างสถานที่พักพิงสุนัข เทศบาลนครสมุทรปราการ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง เชิญชวนจ้างออกแบบก่อสร้างสถานที่พักพิงสุนัข เทศบาลนครสมุทรปราการ

โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

          ด้วยเทศบาลนครสมุทรปราการ มีความประสงค์จัดจ้างออกแบบก่อสร้างสถานที่พักพิงสุนัขเพื่อให้เทศบาลนครสมุทรปราการ งบประมาณ 1,600,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)  มีสถานที่พักพิงสุนัขรองรับสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการมีสถานที่เลี้ยงดูแลสุนัขจรจัดทั้งในเรื่องของการให้อาหาร การดูแลสุขภาพ และการควบคุมโรคติดต่อ และเพื่อช่วยควบคุมปริมาณสุนัขจรจัดตลอดจนเป็นการลดปัญหาด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ตามรายการละเอียดของเทศบาล

          กำหนดดูสถานที่เพื่อออกแบบและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 2

          กำหนดยื่นซองเสนองาน ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 2 และกำหนดเปิดซองเสนองานในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 2

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเสนองาน ในราคาชุดละ 100.-บาท ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ