เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 153 รายการ ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 153 รายการ

ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

       ด้วยเทศบาลนครสมุทรปราการ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สิน ของโรงเรียนเทศบาล 4   (สิทธิไชยอุปถัมภ์)  จำนวน 153 รายการ ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ราคา ประเมินทรัพย์สิน 17,220.-บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

      ผู้ประสงค์เข้าประมูลราคา สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.

     กำหนดการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 2 โดยกำหนดให้ลงทะเบียนเข้าประมูลราคา ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 น. และจะดำเนินการประมูลขายทอดตลาด เวลา 11.10 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

     ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารประกาศขายทอดตลาด ในราคาชุดละ 100 บาท หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็ปไซต์ของเทศบาล www.samutprakancity.go.th