เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมประตูระบายน้ำ บริเวณปากคลองตาเอี่ยม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมประตูระบายน้ำ บริเวณปากคลองตาเอี่ยม

ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

       ด้วยเทศบาลนครสมุทรปราการมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมประตูระบายน้ำ บริเวณปากคลองตาเอี่ยม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดของเทศบาลคณะกรรมการกำหนดราคากลางประมาณการค่าก่อสร้าง 39,947,000.- บาท (สามสิบเก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เงินงบประมาณ 39,819,000.-บาท (สามสิบเก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

        กำหนดดูสถานที่ปรับปรุงและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ

       กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างฯ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 11.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 2 และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป

       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ  ในราคาชุดละ 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.samutprakancity.go.th และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gpocuremrnt.go.th