เรื่อง ประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลนครสมุทรปราการบริเวณถนนด่านเก่า,บางฆ้อง
ด้วยเทศบาลนครสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะทำการเปิดประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลบริเวณถนนด่านเก่า,บางฆ้อง ประกอบด้วย

รายการที่ 1 พื้นที่อาคาร คสล.จำนวน 2,096 ตารางเมตร (อาคารตลาดใต้) ถนนด่านเก่า (พื้นที่สีเหลืองตามผังพื้นที่ที่จะนำจัดหาประโยชน์)

รายการที่ 2 ลานคอนกรีต จำนวน 919 ตาราเมตร บริเวณอาคารพาณิชย์เดิม  เลขที่ 21,23,28,30,32,34 36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62

ผู้ประมูลได้จะต้องชำระค่าเช่า ให้กับเทศบาลนครสมุทรปราการเป็นรายเดือน โดยทำสัญญามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ราคาเช่าขั้นต่ำดังนี้

รายการที่ 1 ราคาค่าเช่าขั้นต่ำเดือนละ 175,936 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) หากผู้เช่าจะเช่าครึ่งพื้นที่ค่าเช่าขั้นต่ำเดือนละ 87,968 (แปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) โดยเทศบาลจะพิจารณาให้กับรายที่เสนอราคาเช่าเต็มพื้นที่ก่อน

รายการที่ 2  ราคาค่าเช่าขั้นต่ำเดือนละ 76,664 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)

-     ผู้เข้าประมูลจะต้องยื่นซองประมูลที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงคณะกรรมการรับและเปิดซองประมูลโดยระบุ ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาประมูลเช่าทรัพย์สินของเทศบาลนครสมุทรปราการบริเวณถนนด่านเก่า,บางฆ้อง ของ......ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา…..” ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูล ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 10.00 น. ณ งานผลประโยชน์ สำนักการคลังเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยถือนาฬิกา ณ สถานที่รับซองประมูลเป็นหลัก

-      ผู้สนใจติดต่อขอซื้อผังพื้นที่ที่จะนำจัดหาประโยชน์,แบบสัญญาเช่าของเทศบาลและแบบพิมพ์อื่นๆที่ใช้ในการยื่นซองประมูลกับใบเสนอประมูลราคารวมทั้งหมด ในราคาชุดละ 200 (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานผลประโยชน์ สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ ตั้งแต่เวลา 7 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ทุกวันในเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สำหรับเงินค่าซื้อเอกสารดังกล่าวนี้ เทศบาลนครสมุทรปราการจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน สอบถามรายละเอียด ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02–3826140–53 ต่อ 153,154