เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร) จำนวน 40 เครื่อง และครุภัณฑ์ประกอบต่างๆ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
       เทศบาลนครสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร) จำนวน 40 เครื่อง และครุภัณฑ์ประกอบต่างๆ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณตั้งไว้ 8,376,000.- บาท (-แปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

       กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560  เวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 2 และกำหนดเสนอราคา ในวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 300 บาท ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์เทศบาล www.samutprakancity.go.th หรือ www.gprocurment.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ