เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงราวสะพานในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 3 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงราวสะพานในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 3 แห่ง

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

.................................................

          ด้วยเทศบาลนครสมุทรปราการมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงราวสะพานในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 3 แห่ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดของเทศบาล คณะกรรมการกำหนดราคากลางประมาณการค่าก่อสร้าง 3,962,000.บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

          กำหนดดูสถานที่ปรับปรุงและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ

          กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างฯในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 2 และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ในราคาชุดละ 1,000.-บาท ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็ปไซต์ www.samutprakancity.go.th และเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง www.gpocuremrnt.go.th