เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (โป๊ะเหล็ก) จำนวน 1 โป๊ะ
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (โป๊ะเหล็ก) จำนวน 1 โป๊ะ

              เทศบาลนครสมุทรปราการมีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (โป๊ะเหล็ก) ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร สำหรับบรรทุกรถขุดไฮโดรลิค รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 6,000 กิโลกรัม มีเสากันโครง ควบคลุมการทำงานด้วยระบบไฮโดรลิค จำนวน 2 ชุด มีอุปกรณ์ส่องสว่างเครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงาน จำนวน 1 ลูก ตามรายละเอียดคุณลักษณะของเทศบาลนครสมุทรปราการกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 1,950,000.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

             กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการหรือยื่นซอง ทางไปรษณีย์โดยเทศบาลจะถือวันและเวลาที่เทศบาลลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และกำหนดเปิดซอง สอบราคาในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 2

              ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ชุดละ 100 บาท ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ www.samutprakancity.go.th และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gpocuremrnt.go.th