เรื่อง เชิญชวนจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารอุทยานการเรียนรู้ และหอชมเมืองสมุทรปราการ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง เชิญชวนจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารอุทยานการเรียนรู้

และหอชมเมืองสมุทรปราการ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

                    ด้วยเทศบาลนครสมุทรปราการ มีความประสงค์จัดจ้างออกแบบภายในอาคารอุทยานการเรียนรู้ และหอชมเมืองสมุทรปราการ เพื่อให้สามารถเปิดบริการตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีกับประชาชนในท้องถิ่น โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด งบประมาณ 6,675,000.- บาท (หกล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการละเอียดของเทศบาล

                   เทศบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพื่อประโยชน์ของทางราชการอันมีผลทำให้ไม่อาจทำสัญญาขึ้นได้ และข้อตกลงต่างๆ จะเกิดเป็นสัญญาขึ้นได้ต่อเมื่อมีการทำสัญญากันเป็นหนังสือแล้วเท่านั้น

                   กำหนดดูสถานที่เพื่อออกแบบและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 11 กันยายน 2560  เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 2

                   กำหนดยื่นซองเสนองาน ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 2 และกำหนดเปิดซองเสนองาน ในวันที่ 20 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไม้ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 2

                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเสนองาน ในราคาชุดละ 300.- บาท ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินสำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ