เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครสมุทรปราการ

.................................................

                   ด้วยเทศบาลนครสมุทรปราการ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 1 รายการ งบประมาณตั้งไว้ 1,409,000.- บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนเก้าพันบาทถ้วน-) ราคากลาง 1,420,000.-บาท (หนึ่งล้านสีแสนสองหมื่นบาทถ้วน) (ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลฯ)

                   - กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2560 – 1 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ กองการศึกษา เทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 3

                   - กำหนดยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2560 – 1 กันยายน 2560 โดยเทศบาลจะถือวันและเวลาที่เทศบาลนครสมุทรปราการ ลงรับจากไปรษณีย์เป็นวันรับซอง

                   - กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 4 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้น ณ ห้องประชุม 2 เทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 2

                   - กำหนดขายแบบสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ในราคาชุดละ 300.-บาท (-สามร้อยบาท-) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุ กองการศึกษา เทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 3

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่

1.      กองการศึกษา (ชั้น 3) เทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ

2.      เว็ปไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.samutprakrancity.go.th.

3.      ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 120 – 122 ในวันและเวลาราชการ