เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งเต็นท์ผ้าใบแรงดึงสูง บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งเต็นท์ผ้าใบแรงดึงสูง บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

................................................

          ด้วยเทศบาลนครสมุทรปราการมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างติดตั้งเต็นท์ผ้าใบแรงดึงสูง บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายระเอียดของเทศบาล คณะกรรมการกำหนดราคากลางประมาณการค่าก่อสร้าง 4,975,000.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

          กำหนดดูสถานที่ปรับปรุงและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ

          กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างฯ ในวันที่ 6 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 10.30น. ถึง 11.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 2 และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ในราคาชุดละ 1,000.- ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์ สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.samutprakancity.go.th และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gpocuremrnt.go.th