เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนศรีสมุทร ถนนประโคนชัย ถนนด่านเก่า และถนนสายลวด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนศรีสมุทร ถนนประโคนชัย ถนนด่านเก่า และถนนสายลวด

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

               ด้วยเทศบาลนครสมุทรปราการมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรังปรุงถนนศรีสมุทร ถนนประโคนชัย ถนนด่านเก่า และถนนสายลวด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการละเอียดของเทศบาล คณะกรรมการกำหนด ราคากลางประมาณการค่าก่อสร้าง 37,023,000.-บาท (สามสิบเจ็ดล้านสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

               กำหนดดูสถานที่ปรับปรุงและรับฟังคำขี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ

                กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างฯในวันที่ 7 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 11.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น2 และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ในราคาชุดละ 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.samutprakancity.go.th และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gpocuremrnt.go.th