เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนนารถสุนทร ตั้งแต่ริมถนนสุขุมวิท ข้างบ้านเลขที่ 43/6 ถึงสุดเขต เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนนารถสุนทร ตั้งแต่ริมถนนสุขุมวิท ข้างบ้านเลขที่ 43/6 ถึงสุดเขต

เทศบาลนครสมุทรปราการ

..........................................

             ด้วยเทศบาลนครสมุทรปราการมีความประสงค์จัดจ้างปรับปรุงถนนนารถสุนทร ตั้งแต่ริมถนนสุขุมวิท ข้างบ้านเลขที่ 43/6 ถึงสุดเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิน 721,000.- บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

             กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ

              กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ โดยเทศบาลจะถือวันที่เทศบาลลงรับจากไปรษณีย์เป็นวันรับซอง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 5 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 2

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500.-บาท ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.samutprakancity.go.th และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gpocuremrnt.go.th