เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา-กรีฑา ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                              ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ ซื้ออุปกรณ์กีฬา-กรีฑา ตามโครงการแข่งขันนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                              อุปกรณ์สำหรับการเล่นกีฬา (47.22.15.00) จำนวน  1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ วิมลการค้า (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 99,000.00 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง