ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาและชุดวอร์ม ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                      ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ ซื้อชุดกีฬาและชุดวอร์ม ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                      ชุดกีฬา (53.10.29.00) จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เดฟโฟ สปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 444,850.00 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง