เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                   ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                   รถบัส (25.10.15.02) จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คุณอนันต์ทรานสปอร์ต โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 136,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง