ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยวิธีเจาะจง
   ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

   บริการจัดเตรียมการปรุงหรืออาหาร (91.11.16.03) จำนวน 1 โครงการ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาววรลักษณ์ ทรัพย์ศรี (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 209,508.00 บาท สองแสนเก้าพ้นห้าร้อยแปดบาทถ้วน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง