เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี

ลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

.............................................................................................

          ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างทำป้ายตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          แผ่นป้าย (55.12.15.00) จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาเรีย ครีเอชั่น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 57,500.00 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง